Connect with us

港聞

【Emily】教育委會夠鐘開會 正副主席冇影 李慧琼臨時拉夫代梁美芬主持

發佈於

【明報專訊】立法會教育事務委員會噚日開會時出現小插曲。會議原定早上10點45分開始,不過委員會主席梁美芬同副主席鄧飛都唔見人,在場約10多個議員坐咗喺度,最終即場揀選在席嘅最資深議員李慧琼代為主持,殊不知李慧琼亦有要事在身,只能代主持一陣,好彩喺議員陳振英發言之時,梁美芬喺10點58分急步趕到,即刻走上主席枱主席會議。梁美芬回覆解釋,會前出席地區嘅兩會分享會。

呢次會議討論特殊學校運作等議題,有議員問及現時有無需要新增特殊學校以應付需求。教育局長蔡若蓮話,目前入讀特殊學校毋須排隊,但入住宿舍就要排,例如中度智障人士嘅宿舍。佢強調政府正陸續興建宿舍,稍後會落成,相信可紓緩排隊問題,又話如果地方許可,會將宿舍起喺學校附近,希望方便學生往返校園。

相關字詞﹕李慧琼 梁美芬 教育事務委員會